Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

 

Powiatowa rada rynku pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

 

Do zakresu działania powiatowej rady rynku pracy należy w szczególności:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;

2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

3) opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy,

4) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;

5) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy oraz przedstawianie wojewódzkiej radzie rynku pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;

6) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;

7) opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
8) opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkoleń, o których mowa w art. 69.

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

1) terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

2) terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;

4) jednostek samorządu terytorialnego;

5) organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Członków powiatowej rady rynku pracy powołuje starosta.
Członek rady zatrudnienia może zostać odwołany:

1) na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady;

2) z inicjatywy starosty, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady.

Kadencja rady rynku pracy trwa 4 lata.

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach rady rynku pracy. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
Na wniosek członków rady rynku pracy zamieszkałych poza miejscem obrad rady koszty przejazdów środkami transportu zbiorowego są refundowane ze środków Funduszu Pracy przez starostę, w wysokości i na zasadach określonych w przepisach odrębnych dla pracownika zatrudnionego w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

 

  • opublikował: Bartosz Kokoszko
    data publikacji: 2015-06-16 13:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1011
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-06-16 08:12

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 46
18-500 Kolno

NIP: 721-11-36-668
REGON: 45 07 09 974

Dane kontaktowe

telefon: 86 278 95 10
fax: 86 278 95 14

telefony szczegółowe

e-mail: biko@praca.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny otwarcia:
pon - pt od 7:30 do 15:30

Godziny obsługi interesantów:
pon - pt od 8:00 do 14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 150937
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-17 08:22

Stopka strony