Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

 

Powiatowa rada zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

 

Do zakresu działania powiatowej rad zatrudnienia należy w szczególności:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;

2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

3) opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy,

4) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;

5) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy oraz przedstawianie wojewódzkiej radzie zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;

6) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;

7) opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
8) opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkoleń, o których mowa w art. 69.

W skład powiatowej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

1) terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

2) terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;

4) jednostek samorządu terytorialnego;

5) organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Członków powiatowej rady zatrudnienia powołuje starosta.
Członek rady zatrudnienia może zostać odwołany:

1) na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady;

2) z inicjatywy starosty, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady.

Kadencja rady zatrudnienia trwa 4 lata.

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach rady zatrudnienia. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
Na wniosek członków rady zatrudnienia zamieszkałych poza miejscem obrad rady koszty przejazdów środkami transportu zbiorowego są refundowane ze środków Funduszu Pracy przez starostę, w wysokości i na zasadach określonych w przepisach odrębnych dla pracownika zatrudnionego w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Paszko
    data wytworzenia: 19.05.09
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-05-19 13:31
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-19 13:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2720
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-05-19 13:36

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 46
18-500 Kolno

NIP: 721-11-36-668
REGON: 45 07 09 974

Dane kontaktowe

telefon: 86 278 95 10
fax: 86 278 95 14

telefony szczegółowe

e-mail: biko@praca.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny otwarcia:
pon - pt od 7:30 do 15:30

Godziny obsługi interesantów:
pon - pt od 8:00 do 14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 150951
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-17 08:22

Stopka strony