Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Sposób załatwiania spraw w formie decyzji

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz.1001 z późn. zm.), oraz zgodnie z przepisami Kodeksu Pstępowania Administracyjnego, wykonując zadania samorządu powiatowego, wydaje decyzje w sprawach o:

• uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu osoby bezrobotnej,
• przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikajacych z zawartch umów,
• obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń, lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
• odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy oraz należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46,
• innych decyzji w sprawach związanych z realizacją zadań, na podstawie innych ustaw.

Organ I instancji obowiązany jest wydać decyzję zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego. W sprawach nieskomplikowanych decyzje wydawane są w terminie do 7 dni; w sprawie wymagającej postępowania wyjaśniającego, w terminie do 30 dni, a szczególnie skomplikowanej - do 2 miesięcy.

Decyzje w imieniu Starosty podpisują upoważnieni pracownicy Urzędu.

Każda decyzja zawiera pouczenie prawne o przysługujących stronie środkach odwoławczych – od decyzji służy odwołanie do organu II instancji, jakim jest Wojewoda Podlaski, wniesione za pośrednictwem Starosty Kolneńskiego, czyli organu I instancji. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Do odwołania należy dołączyć wszelkie dokumenty umożliwiające rozstrzygnięcie sprawy w trakcie przeprowadzanego postępowania wyjaśniającego.

W razie uchybienia terminu do wniesienia odwołania, strona winna jest wraz z odwołaniem wnieść prośbę o przywrócenie terminu (w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu) oraz uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ I instancji, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Organ I instancji ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie w terminie 7 dni. W przypadku nie uwzględnienia odwołania we własnym zakresie przekazuje odwołanie wraz z kserokopiami dokumentów do Wojewody Podlaskiego. Organ II instancji rozpatruje sprawę w ciągu miesiąca i wydaje decyzje ostateczną, na którą służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W sprawie zakończonej decyzją ostateczną bezrobotny może wystąpić również z wnioskiem o wznowienie postępowania i uchylenie decyzji (w sytuacjach określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego i stosownie do posiadanych dokumentów). Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego przewidują również inne rodzaje postępowań prowadzących do wyeliminowania z obrotu decyzji ostatecznych.

Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, obowiązana jest do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne. Starosta może, w uzasadnionych przypadkach (na umotywowany wniosek zainteresowanych osób) odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane świadczenie, zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków w przypadkach, o których mowa w art.46 ust. 2 i 3, albo po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia umorzyć te należności w całości albo w części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek o której mowa w art.76 ust.7 ustawy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Paszko
  data wytworzenia: 08.07.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 09:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-09 09:52

Sposób załatwiania spraw w formie zaświadczeń

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie wydaje zaświadczenia zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego:

- na żądanie osoby ubiegającej o zaświadczenie, ze względu na swój interes prawny wymagający urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego,

- jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa.

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.


Zaświadczeniem potwierdzane są fakty albo stan prawny wynikający z prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy ewidencji, rejestrów i innych danych będących w posiadaniu Urzędu.

Wystawienie zaświadczenia określonej treści może być w uzasadnionych przypadkach poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym., którego zakres może wynikać nie tylko z żądania osoby zainteresowanej, lecz również z oceny możliwości jego spełnienia przez Urząd.

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia.


Zaświadczenia nie wystawia się w przypadku:

- braku interesu prawnego osoby ubiegającej się o zaświadczenie,

- niewłaściwości organu, do którego skierowano żądanie,

- gdy nie można spełnić żądania odnośnie treści zaświadczenia.

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie.

Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie – od dnia jego ogłoszenia ustnie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Paszko
  data wytworzenia: 08.07.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 09:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-09 09:55

Sposób załatwiania spraw informacyjnie

Sprawy nie wymagające wydania decyzji lub zaświadczenia są załatwiane informacyjnie:

- pisemnie – na żądanie osoby zainteresowanej np. wyjaśnieniem obowiązujących przepisów z zakresu realizowanych zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
- ustnie - na zgłaszane bieżące zapytania ustne.

Udzielając informacji, wyjaśnień i wskazówek Powiatowy Urząd Pracy czuwa nad tym, aby strony i inne osoby zainteresowane nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Paszko
  data wytworzenia: 08.07.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-07-09 09:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4204
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-07-09 09:57

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 46
18-500 Kolno

NIP: 721-11-36-668
REGON: 45 07 09 974

Dane kontaktowe

telefon: 86 278 95 10
fax: 86 278 95 14

telefony szczegółowe

e-mail: biko@praca.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny otwarcia:
pon - pt od 7:30 do 15:30

Godziny obsługi interesantów:
pon - pt od 8:00 do 14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 150935
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-17 08:22

Stopka strony