Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH  NABORU

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 46

18-500 Kolno

 

na stanowisko

 

Inspektor

w Dziale Ewidencji i Świadczeń – 1 etat

 

Informujemy, że  w wyniku  zakończenia procedury naboru na wyżej wymienionym stanowisku (1 etat) została wybrana: 

 • Pani Iwona Skrodzka zamieszkała Konopki Białystok 31

 

 

Uzasadnienie dokonania wyboru:

 

Pani Iwona Skrodzka wykazała się dobrą znajomością przedstawionych zagadnień określonych w ogłoszeni. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdaniem komisji kwalifikacyjnej pomoże kandydatowi szybko wdrożyć się w zakres powierzonych obowiązków. Posiada predyspozycje, wiedzę i umiejętności pozwalające na prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.

 

 

 

Wacław Sójko

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

w Kolnie

 • opublikował: Bartosz Kokoszko
  data publikacji: 2018-01-09 12:21

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

INSPEKTOR

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji (rozmowę kwalifikacyjną) zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

L.p. Nazwisko i imię                             Miejsce zamieszkania

 

1. Iwona Skrodzka                                Konopki Białystok 31

 

 

 

 

Wacław Sójko

          Dyrektor Powiatowego

Urzędu Pracy w Kolnie

 • opublikował: Bartosz Kokoszko
  data publikacji: 2018-01-05 13:33

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

 

Inspektor – w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie

Ilość stanowisk - 1

 

II. Kandydaci przystępujący do naboru muszą spełniać następujące wymagania:

 

1) Niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

 • Wykształcenie wyższe;
 • staż pracy minimum 2 lata w tym 1 rok w publicznych służbach zatrudnienia;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

2) Dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):

 • cechy osobowościowe: bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odporność na stres, skrupulatność, odpowiedzialność.
 • znajomość podstawowych przepisów prawnych dotyczących ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • znajomość przepisów KPA
 • znajomość przepisów ustawy o ubezpieczeni społecznym rolników
 • znajomość przepisów ustawy o opiece społecznej
 • biegła obsługa programów komputerowych
 • mile widziana obsługa programu Syriusz

 

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Komputerowa rejestracja zgłaszających się osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy

  1. Rejestracja osób niepełnosprawnych
  2. Nadawanie statusu, ustalanie prawa do zasiłku i jego wysokości
  3. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja następujących rejestrów:
   1. rejestr alfabetyczny bezrobotnych
   2. imienny rejestr bezrobotnych
   3. rejestr poszukujących pracy
   4. rejestr wniosków o pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników
  4. Wyznaczeniu terminu wizyty do pośrednika w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy
  5. Sporządzanie sprawozdań i meldunków z zakresu ruchu bezrobotnych na zajmowanym stanowisku
  6. Współdziałanie w zakresie sprawozdawczości z innymi stanowiskami pracy w urzędzie
  7. Obiektywne i w miarę możliwości pełne informowanie osób bezrobotnych o przysługujących im prawach, o ciążących na nich obowiązkach wynikających z faktu zarejestrowania
  8. Udzielanie informacji z zakresu ewidencji bezrobotnych tylko osobom bezpośrednio zainteresowanym lub osobom, które uprawdopodabniają swój interes prawny
  9. Uzupełnianie niezbędnych wiadomości w zakresie zajmowanego stanowiska (dotyczy szczególnie zmian obowiązujących norm prawnych)
  10. Wydawanie zaświadczeń dla bezrobotnych
  11. Realizacja postanowień ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
  12. Wykonywanie poleceń dotyczących czynności służbowych wydanych doraźnie przez bezpośredniego przełożonego i Dyrektora Urzędu
  13. Drukowanie decyzji administracyjnych o :
   1. o uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną
   2. przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku dla bezrobotnych
  14. Zasięganie w urzędach skarbowych, instytucjach ubezpieczeniowych, wydziałach rolnictwa urzędów gmin oraz innych dostępnych instytucjach informacji dotyczących bezrobotnych, których status lub prawo do świadczeń budzą uzasadnione wątpliwości

 IV. Warunki pracy na danym stanowisku

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy .
 • Wynagrodzenie ustalone zgodnie z regulaminem wynagrodzeń pracowników PUP w Kolnie, wypłacane raz w miesiącu 26 dnia miesiąca kalendarzowego
 • W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 , poz. 902 z późn. zm.) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.

 

V. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

 

VI. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie przez Kandydata kompletu następujących dokumentów:

 • Curriculum Vitae (CV) własnoręcznie podpisane;
 • list motywacyjny własnoręcznie podpisany;
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany
 • kserokopia dyplomu/świadectwa potwierdzającego wykształcenie;
 • kserokopie świadectw z poprzednich miejsc pracy oraz – w przypadku pozostawania w zatrudnieniu,  zaświadczenie z obecnego zakładu pracy o zatrudnieniu - potwierdzających staż pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pożądane na danym stanowisku pracy (świadectw/dyplomów o ukończonych szkoleniach);
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata w związku z naborem.

 

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu i nie zostanie dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  „Dotyczy naboru pracowników na stanowisko urzędnicze…”. Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie ul. Wojska Polskiego 46 lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 3 stycznia 2017 r. do godz. 15:00. - decyduje data wpływu oferty do urzędu. W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

O terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowani.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie (www.bip.pupkolno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń urzędu pracy ul. Wojska Polskiego 46.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć oryginał ważnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego zawierającego informacje o niekaralności kandydata.

Dokumenty kandydatów wybranych w naborze i zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie zostaną dołączone do ich akt osobowych.

 • opublikował: Bartosz Kokoszko
  data publikacji: 2017-12-22 11:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6513
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-04-13 19:48

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 46
18-500 Kolno

NIP: 721-11-36-668
REGON: 45 07 09 974

Dane kontaktowe

telefon: 86 278 95 10
fax: 86 278 95 14

telefony szczegółowe

e-mail: biko@praca.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny otwarcia:
pon - pt od 7:30 do 15:30

Godziny obsługi interesantów:
pon - pt od 8:00 do 14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 150964
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-17 08:22

Stopka strony